Karta zgłoszenia dziecka

Aby zapisać dziecko do naszego Przedszkola lub Żłobka, należy wydrukować i wypełnić Kartę zgłoszenia,  następnie przesłać ją w formie zeskanowanej lub w formie zdjęcia na adres e-mail: kontakt@jedyneczka.elblag.pl.

W związku z przekazaniem danych osobowych prosimy o  zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych Osobowych Dziecka,  Rodziców i Opiekunów

W Niepublicznym Przedszkolu Ekologiczno-Sportowym Jedyneczka w Elblągu

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.), dalej RODO, informuję, że;

 

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów), osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola i osób upoważnionych do kontaktu ws dzieci jest Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe ?Jedyneczka? 82-300 Elbląg ul. Nowogródzka 7.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych placówki w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji przebiegu nauczania i nie będą udostępniane odbiorcą nieupoważnionym.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych.
 5. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: http://www.jedyneczka.elblag.pl i profilu społecznościowym przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 6. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 7. Dane osobowe dzieckazwiązane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem wprzedszkolu (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

      9.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych Osobowych Dziecka,  Rodziców i Opiekunów

W Niepublicznym Żłobku Mini JEDYNECZKA w Elblągu

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.), dalej RODO, informuję, że;

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów), osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola i osób upoważnionych do kontaktu ws dzieci jest Niepubliczny Żłobek Mini Jedyneczka 82-300 Elbląg ul. Nowogródzka 7.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych placówki w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji przebiegu nauczania i nie będą udostępniane odbiorcą nieupoważnionym.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.( Nr 45, poz. 235)  o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.u. Dz.U. z 2019 r., poz.409,730,2020)
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych.
 5. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola i żłobka: http://www.jedyneczka.elblag.pl i profilu społecznościowym przedszkola i żłobka na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i żłobka oraz osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w żłobku i przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 6. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 7. Dane osobowe dzieckazwiązane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem wżłobku (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania. 

      9.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.